БІР УАҚЫТТА ДЕРЕКТЕРДІ БЕРУ ҮШІН ПИМ ЖӘНЕ ИЕМ ФОРМАТТАРЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, КӨРІНЕТІН ЖАРЫҚТАҒЫ БАЙЛАНЫС ЗЕРТТЕУ

Авторлар: Алибеккызы К.,Қуанышбекқызы К.,Ерсаинова Ж.Е.,Баталова М.Е.
ӘОЖ 519.6

Аңдатпа. Бұл жұмыста жарықтылықты және деректерді беруді бір уақытта реттей отырып, көрінетін жарықтағы байланыс жүйесі эксперименталды түрде көрсетілген. Импульстік ендік модуляция схемасы (ИЕМ) жарық диодының жарықтығын басқару үшін қолданылады, ал ИЕМ-ға салынған позициялық импульсті модуляция (ПИМ) деректерді беру үшін қолданылады. Біз ИЕМ-нің күңгірт кезеңі ПИМ аралығының ұзақтығына көбейтілген бүтін сан болған жағдайда, бөлменің әдеттегі жағдайында деректерді беру кезінде жарықтың күңгірттенуін тәуелсіз басқаруға болатындығын көрсетеміз. Мұны растау үшін қараңғылану деңгейінің ауқымы үшін өлшенген көз диаграммаларын көрсетеміз. Сонымен қатар, біз ПИМ деректер ағынын сақтай отырып, күңгірттеу деңгейін өзгерту арқылы әр түрлі күңгірт деңгейлердің мысалдарын сапалы түрде суреттейміз.

Түйін сөздер: оптикалық байланыс, оптикалық сымсыз байланыс, көрінетін жарықта байланыс, жарықтандыру, жарық диодтары, күңгірт басқару.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (26) 2022

Айдарлар

Журналдар