ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ИНТЕНСИВТІ ӘДІСТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ СҰРАҒЫНА

Авторлар: Абишева Г.Ф.
ӘОЖ 37.016:81 (045)

Аңдатпа. Мақалада шет тілін оқытудың интенсивті әдісі қарастырылған. Мақалада ХХ ғасырда жасалған, өзектілігін жоғалтпайтын және бүгінде қолданылып жүрген әртүрлі бірегей техникалар ұсынылған. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері талданады, бұл мұғалімге өзінің оқу курсын құру үшін ең қолайлысын таңдауға көмектеседі.


Түйін сөздер: шет тілін оқытудың интенсивті әдісі, суксистология, суксопедиялық әдіс, мидың резервтік мүмкіндіктері, оқу процесін ұйымдастыру.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (26) 2022

Айдарлар

Журналдар