МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСІ РЕТІНДЕ

Авторлар: Засорина Ю.А.
ӘОЖ 37.04

Аңдатпа. Бұл мақалада техникалық университет студенттері үшін кәсіби шет тілінде модульдік оқытуды қолданудың негізгі принциптері мен әдістері қарастырылады, олар мақсатқа жетуде оңтайландыруға және оқу үдерісінің тиімділігін арттыруға ықпал етеді.

Түйін сөздер: модульдік білім беру, модульдік оқытудың принциптері мен технологиялары, модульдік бағдарлама, коммуникативті-мәдени құзыреттілік, мәдени-тілдік тұлға, кәсіптік оқыту.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (26) 2022

Айдарлар

Журналдар