ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ МЕН САҚ МӘДЕНИЕТІ АРАСЫНДАҒЫ ТАРИХИ САБАҚТАСТЫҚ

Авторлар: Батырбаева М.А.
ӘОЖ 821.512.122.0:94

Аңдатпа. Аталмыш мақалада қазіргі таңдағы қолданыстағы Қазақстан республикасы
мемлекеттік рәміздері мен сақ мәдениетінің арасындағы тарихи-мәдени байланыс туралы сөз
қозғалады. Семантика, геральдика заңдылықтарына сүйене отырып жасалған тарихи
салыстырмалы талдау десек те болады. Сонымен қатар, ел тарихының, мәдениетінің тереңде
жатқаны, аң стилі әлемдік өркениетте өзіндік орнын ойып тұрып алғаны барлығымызға
белгілі.

Түйін сөздер: Мемлекеттік рәміз, геральдика, композиция, аң стилі, колорит, таңба,
символ, стратегия.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (29) 2023

Айдарлар

Журналдар