ӘУЕЖАЙДЫҢ АВИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚҰРАЛДАРЫН ДИНАМИКАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯЛАУ ӘДІСТЕРІ

Авторлар: Кенжебаев Д.Н.
ӘОЖ 629.7.064

Аңдатпа. Мақала әуе көлігіндегі қауіпсіздік саласына қатысты және авиациялық қауіпсіздіктің интеграцияланған интеграциясын бейімдеу бойынша бірқатар ғылыми және техникалық міндеттерді шешу жолымен қауіпсіздіктің қолайлы деңгейін қамтамасыз ету мақсатында әуежайдың авиациялық қауіпсіздік жүйесін жетілдіруге бағытталған зерттеулерді қамтиды.

Түйін сөздер: көлік қауіпсіздігі, қауіпсіздік жүйелері, қолайлы деңгей, ғылыми-техникалық проблемалар, бейімделу менеджменті

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар