АВИАЦИЯЛЫҚ ТЕХНИКАНЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ ПРОЦЕСІНДЕ НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІНІ ҚОЛДАНУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Авторлар: Кеншимбаева А.Б.
ӘОЖ 629.07

Аңдатпа. Бұл мақала авиациялық техниканы диагностикалау процедурасында нейрондық желіні қолдануды қарастыруға арналған. Мақалада адам факторы тұрғысынан ұшу қауіпсіздігін арттыру мүмкіндігі, сондай-ақ уақыт шектеулері және әуе кемесіне қызмет көрсету сапасын сипаттайтын көрсеткіштер кешені шеңберінде диагностикалау рәсімдерінің тиімділігін арттыру мүмкіндігі сипатталған.

Түйін сөздер: авиациялық техника, адами фактор, нейрондық желі, диагностикалау әдісі, ұшу қауіпсіздігі.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар