ҰШАҚ ЖАСАУДАҒЫ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Авторлар: Жаркынбеков Е.Ж.,Сейнасинова А.А.
ӘОЖ 629.7.064

Аңдатпа. Мақала бұл ғылыми материал, ол авиақұрылыстағы технологияны жақсарту бойынша мысалдар келтіреді. Авиақұрылыста тиімді технологияларға қол жеткізуге қатысты жүргізілген талдау нәтижесінде үш перспективалы технологиялық бағыт анықталды: қозғалтқыш бөлшектерін, планер конструкциясының элементтерін және ұшу аппараттарының басқа жүйелерін дайындау үшін арнайы қасиеттері бар материалдарды қолдану; «көп электрлендірілген» ұшақтар (More Electric Aircraft) тұжырымдамасын дамыту және борттық жабдықты пайдалану тиімділігін арттыру үшін интеграцияланған модульдік авионика жасау.

Түйін сөздер: композициялық материалдар,» электрлендірілген » ұшақ тұжырымдамасы, ашық сәулеті бар интеграцияланған модульдік авионика

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар