ЖЫЛУ ТҰБЫРЛАРЫНЫҢ СУ/ЖЫЛУОҚШАУЛАҒЫШ ЖАБЫНДАРЫН ҰШҚЫШСЫЗ ҰШАТЫН КӨЛІКТЕРМЕН АҒЫЗУ ОРЫНДАРЫН ЖӘНЕ БҰЗЫЛУЛАРЫН АНЫҚТАУ

Авторлар: Макаров В.В.
ҒТАХР 28.17.23

Аңдатпа. Мақалада ұшқышсыз ұшу аппараттарын қолданудың маңызды бағыттарының бірі – жылу магистралінің гидрооқшаулағыш жабынының бұзылуын термиялық бақылау қарастырылған. Елді мекендердегі жылу магистральдары бар аумақты картаға түсіруді ҰАО автоматты (берілген бағдарлама бойынша аумақты ұшатын) немесе автоматтандырылған (ҰА операторы ҰҰА ұшу режимдерін қолмен өзгертеді) режимдерінде орындауы мүмкін. Көрсетілген режимдердегі мұндай карталау немесе термография қазіргі уақытта тексеруші топтардың жылу магистральдарын айналып өту әдістеріне қарағанда әлдеқайда тиімді. Термографиялық карталарды жасау кезінде ұшқышсыз ұшатын аппараттардың (ҰҰА) оңтайлы траекторияларын алу тәсілі ұсынылады.
Қорытындылай келе, мақалада ұшқышсыз ұшу аппаратының траекториясының ұзындығын бағалау және, демек, ұшу уақыты сыртқы факторлардың: бүйірлік желдің, алдыңғы желдің әсерін есепке алмай, берілген траектория бойынша дәл қозғалыс жағдайында берілгені атап өтіледі. , көтерілетін және төмендейтін ауа ағындары. Модельдеуді пайдалана отырып, әртүрлі рұқсат етілген жел жүктемелері үшін бұзылған траекторияның ұзындығын бағалауға болады.

Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшатын аппарат, ультра жеңіл ұшқышсыз ұшатын аппарат, термографиялық карталар, тепловизор, қауіпті өндірістік объектілер, жылу желілерінің құбырлары.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (33) 2024

Айдарлар

Журналдар