ЭЛЕКТРСТАТИКАЛЫҚ АСПАДАҒЫ ТҮЙІСПЕЙТІН ГИРОСКОПТЫ ТОЛҚЫТУ МОМЕНТТЕРІНІҢ КҮШ ФУНКЦИЯСЫН ТҰРҒЫЗУ

Авторлар: Карипбаев С.Ж., Бимагамбетов М.А., Молдабеков А.К.,Жумадилов Ж.С.,Азелханова Ж.А.
ҒТАХР 73.37.41

Аңдатпа. Қатты дененің электрлік және магниттік өрістердегі қозғалысын зерттеу заманауи техниканың әртүрлі салаларында жаңа машиналар мен құрылғыларды жасау кезінде туындайтын көптеген қолданбалы мәселелермен тығыз байланысты. Ротор бетінің таза тегіс болмауы электродтардың сфералық емес болуына, негіздің шамадан тыс жүктелуі мен тербелісі кезінде және аспаның электр аралық кеңістігін толтыратын нөлдік электрод болмаған кезде пайда болатын аспадағы ротор массаларының орталығының ығысуына байланысты гироскоп дәлдіктерінде ауытқулар пайда болуы мүмкін. Нутация бұрышының өрнегі уақытқа байланысты алынады және ротордың нутациялық тербелістерінің ыдырау процесінің уақыт тұрақтысы анықталады. Ротордың асферизациясын ескере отырып, нақты гироскопқа арналған ауытқулар анықталған.

Түйін сөздер: электростатикалық гироскоп, электрод, ротордың асферизациясы, инерциялық күштер.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (33) 2024

Айдарлар

Журналдар