ЖОҒАРЫ ВОЛЬТТЫ КІРМЕЛЕР ҮШІН ОҚШАУЛАҒЫШ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ БЕРІКТІК ҚАСИЕТТЕРІН АНЫҚТАУ

Авторлар: Демидов А.Н.,Каримбеков М.А.
ӘОЖ 620.1

Аңдатпа. Бұл жұмыста rip оқшаулағыш материалынан (шайырмен сіңдірілген қағаз) үлгілердің беріктік қасиеттерін зерттеу нәтижелері ұсынылған.

Түйін сөздер: оқшаулағыш материал, созылу, индивидуация, созылу және индивидуация диаграммалары.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (21) 2021

Айдарлар

Журналдар