ӘЗІРБАЙЖАНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЛОГИСТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ЖАРНАМАЛЫҚ ЖОБАЛАРЫН БАСҚАРУДАҒЫ НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР

Авторлар: Мирзали К.С., Каримов Б.А.
УДК 65.012.1

Аңдатпа: Қазіргі жағдайда трансұлттық корпорациялар тауарлар мен қызметтерді жақсарту және оларды шетелдік нарықтарға экспорттау бойынша жарнамалық жобаларды басқару кезінде тәуекел тұжырымдамасына жүгінуде. Атап айтқанда, жергілікті нарыққа аз бейімделетін және қатаң реттелетін халықаралық жарнамалық жобалар әзірленуде. Халықаралық жарнама жобасы көбінесе ұлттық, мәдени, діни, тілдік және басқа да айырмашылықтарды ескере отырып, әртүрлі елдер мен аймақтарға өзгерістер енгізуді талап етеді. Сондықтан трансұлттық корпорациялар әртүрлі елдердің нарықтарына қатысты жарнама тақырыбын және сендіру тактикасын таңдау, өзгерту қажеттілігіне тап болады [3]. Қазіргі жағдайда көптеген халықаралық компаниялар әлемдік жарнама құрылымдарына интеграцияны қамтамасыз ететін ең озық технологиялар негізінде жарнамалық жобалар жасайды. Әлемдік нарықтағы жарнамалық қызметтегі ғылыми-техникалық революция нәтижесінде көптеген өзгерістер болды, олар келесі үш салада айқын көрінеді: жарнама процесін компьютерлендіру және ақпараттылықты қолдану; халықаралық жарнама саласындағы ғаламдық электрондық Интернет желісінің өсіп келе жатқан ықпалы; ұялы телефондардағы жарнамаларды белсенді пайдалану.

Түйін сөздер: жарнама, логистика, тәуекел.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (26) 2022

Айдарлар

Журналдар