ҚОРҚЫТ АТА ӘУЕЖАЙЫНЫҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Авторлар: Асильбекова И.Ж., Қонақбай З.Е.
ҒТАХР 73.37.61

Аңдатпа: Жаһандану жағдайында Қазақстан экономикасының әлемдік жүйеге табысты кірігуі ел ішінде көлік жүйесін дамытусыз мүмкін емес. Сондықтан көлік саласын дамыту, тұтастай алғанда, көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамыту деңгейін арттыруға бағытталуы тиіс. Көлік-коммуникациялық инфрақұрылымның маңызды міндеті шалғай өңірлерде және халық тығыздығы жеткіліксіз өңірлерде Көлік қызметтерінің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету болып табылады.

Түйін сөздер: Әуежай, көлік, аэровокзал кешені, авиакомпаниялар, авиация.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (32) 2024

Айдарлар

Журналдар