4.0 ИНДУСТРИЯ ДӘУІРІНДЕГІ ЛОГИСТИКАНЫҢ РӨЛІ

Авторлар: Ахмедов Г.М., Абдуллаева С.М.
ҒТАХР 81.88.51

Аңдатпа. 4.0 индустриясының жаңа технологияларын қолдана отырып, көптеген компаниялар бәсекелестік ортаны түбегейлі өзгертетін және жаңа нарықтарды қалыптастыратын бизнес модельдерін жасайды. Біз осы жаңа экономикалық шындықты құру үшін логистика мен Көлік қызметтерінің рөлін зерттейміз.

Түйін сөздер: индустрия 4.0, аддитивті өндіріс, блокчейн, ұшқышсыз көлік, жасанды интеллект, логистика, көлік.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (32) 2024

Айдарлар

Журналдар