ҚЫСҚА ПЕРИОДТЫ ҚОЗҒАЛЫС КЕЗІНДЕ ҰШАҚТЫҢ АЙНАЛУ БҰРЫШЫН АВТОМАТТЫ БАСҚАРУ ҮШІН АНЫҚТАЛМАҒАН ЖҮЙЕЛЕРДІ ӘЗІРЛЕУ

Авторлар: Алибеккызы К.
ҒТАХР 73.37.75.

Аңдатпа. Қазіргі уақытта нақты жағдайларда әзірлеуші инженер параметрлік белгісіздік мәселесімен бетпе-бет келеді. Әуе кемелері белгісіздік жағдайында жұмыс істейді; ұшақта әрекет ететін әртүрлі сыртқы кедергілер әрқашан болған, болады және болады. Бұл жүйенің сенімділігі мен ұшу қауіпсіздігін арттыру үшін жылдам бүйірлік қысқа мерзімді қозғалыс кезінде әуе кемесінің айналу бұрышын автоматты басқарудың белгісіз жүйесін әзірлеуді анықтайды. Демек, диссертациялық жұмыстың алынған зерттеу нәтижелері ғылым үшін өте маңызды және болашақта белгісіздік жағдайында әуе кемелерін басқару теориясының мәселелерін шешу үшін пайдаланылуы мүмкін.

Түйін сөздер: айналдыру бұрышы, математикалық модель, белгісіз жүйе, ұшақ, автопилот, бүйірлік қозғалыс, матрицалық талдау, тұйық жүйе.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (32) 2024

Айдарлар

Журналдар