ЖҮК ТЕРМИНАЛЫНДА ӘУЕ ЖҮКТЕРІН ӨҢДЕУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ

Авторлар: Молдажан С.Н.
ӘОЖ 621.396.9:681.3:338.47

Аңдатпа. Жүк ағындарын қайта тиеу және беру тиімділігін қамтамасыз ету өзекті міндет болып табылады және әуежайдың жүк терминалдарының жұмысын ұйымдастырумен тікелей байланысты. Жүк терминалдарының жұмысын оңтайландырудың заманауи әдістерінің бірі-RFID технологияларын қолдану. RFID-бұл электромагниттік беріліс арқылы деректердің үлкен көлемін сақтауға және алуға арналған және жүк терминалында жүк өңдеудің тиімділігін қамтамасыз ететін құрал.

Түйін сөздер: жүк терминалы, әуежай, RFID технологиялары, жүктер, логистика.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар