ӘУЕ КЕМЕСІНІҢ БАҒЫТЫН АНЫҚТАУ ҮШІН MEMS ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Авторлар: Искендерова И.А., Бахшиев Х.Е.
ӘОЖ 004.94:629.7

Аңдатпа. Мақалада MEMS ерекшеліктері мен оларды пилотсыз ұшу аппараттарында пайдалану үшін икемді параметрлері бар AHRS құру үшін пайдалану мүмкіндігі талданады. 3 осьті гироскоптар, акселерометрлер мен магнитометрлерге ие қазіргі заманғы MEMS жаңа нұсқаларын дұрыс қолдану кеңістіктегі ұшқышсыз ұшу аппараттарының бағдары туралы толық және дәл ақпарат бере алатындығы көрсетілген.

Түйін сөздер: MEMS қосымшалары, магнитометриялық блок, инерциялық өлшеу блогы (ИӨБ), бағдарлау және курс жүйесі (БКЖ).

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар