БАСТАПҚЫ АҚПАРАТ АНЫҚ БОЛМАҒАН КЕЗДЕ АВИАЦИЯЛЫҚ ТЕХНИКА ЖАБДЫҒЫН РЕТТЕУ САПАСЫН АРТТЫРУ

Авторлар: Сайлаубекова А.Ж.,Золотов А.Д.,Оспанов Е.А.
ӘОЖ 62-551.454

Аңдатпа. Бұл мақалада анық емес реттеуішті автоматты реттеу жүйесінің қасиеттерін зерттеу келтірілген, ол фазалық озық анық емес жалған сызықты түзеткіш құрылғы мен ПИД- реттеуішті қамтиды.
Классикалық теория тұрғысынан анықталған анық емес нысандарды басқару және реттеу жүйелерін құрудың баламалы әдістерінің бірі – анық емес логикалық контроллерлерді қолдану.
Сондықтан қолданыстағы микроконтроллерлер негізінде жалған басқару контроллерлерін жасау өте өзекті мәселе, өйткені жалған жиынтықтар мен анық емес логикалық кіріс-шығыс негізінде жалған сызықты сызғыш контроллері дәстүрлі PID реттегішке қарағанда жоғары өтпелі сапа көрсеткіштерін бере алады.
Псевдо-сызықты түзету құрылғылары ретінде (ПТҚ) біз амплитудасы бар ТҚ, фазаның алдын-ала және амплитудасы мен фазасы үшін бөлек арналары бар, өйткені PID контроллерінің негізгі кемшіліктерінің бірі – фазалық кідірістің болуы және өлшеу каналындағы кедергілерге жоғары сезімталдық.
Түйін сөздер: Микроконтроллер, реттегіш, псевдо-сызықты түзету құрылғылары, анық емес логика контроллері, өтпелі процестің сапасы.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (26) 2022

Айдарлар

Журналдар