ӘУЕ ҚОЗҒАЛЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢАВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕЛЕРІНДЕ МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ

Авторлар: Пешко Е.В.,Кондрякова М.А.
ҒТАХР 73.37.11

Аңдатпа. Мақалада келтірілген зерттеудің мақсаты-әуе қозғалысының қауіпсіздігін, тиімділігі мен тиімділігін арттыруға қабілетті Машиналық оқыту әдістері мен алгоритмдерін анықтау.
Мақалада әуе қозғалысын ұйымдастырудың автоматтандырылған жүйелерінде әзірленетін және қолданылатын машиналық оқытудың заманауи технологиялары туралы ақпараттық және ғылыми-техникалық материалдарға шолу нәтижелері қамтылған.

Түйін сөздер: машиналық оқыту, нейрондық желілер, ӘҚұАЖ, кластерлеу, жасанды интеллект.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (31) 2023

Айдарлар

Журналдар