ТРЕНАЖЕРЛІК ДАЙЫНДЫҚ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ӘУЕКЕМЕЛЕРІНДЕ ҰШУДЫ ОРЫНДАУҒА ҰШУ ҚҰРАМЫН ОҚЫТУӘДІСТЕРІНІҢ БІРІ РЕТІНДЕ

Авторлар: Жарков Р.И.,Ергалиев Д.С.,Ермекбаев М.М.
ҒТАХР 44.29.01

Аңдатпа. Бұл мақала Қазақстан Республикасының контекстінде ұшқыштарды даярлауда тренажерлерді пайдаланудың негізгі аспектілерін қарастырады. Мақалада стандарттарға, міндетті кезеңдерге және тренажер сабақтарының түрлеріне баса назар аудара отырып, Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тренажер даярлығына қойылатын талаптарға талдау жүргізіледі. Шығындарды азайту, ұшу сценарийлерінің максималды шынайылығы және командалық жұмысты дамыту сияқты оқыту әдісінің артықшылықтары, сондай-ақ эмоционалды жүктеме шектеулері мен ұжымдық жаттығулардың шектеулі мүмкіндіктері сияқты кемшіліктер
егжей-тегжейлі қарастырылады. Мақала сонымен қатар виртуалды шындыққа озық технологияларды енгізуді және шынайы оқу бағдарламаларын әзірлеуді қоса алғанда, тренажерлық дайындықты жақсарту бойынша нақты шараларды ұсынады. Қорытындымен аяқтай отырып, мақала авиациялық қауіпсіздіктің заманауи сын-қатерлері мен стандарттарына сәйкес келу үшін
оқыту әдістерін үнемі жетілдірудің маңыздылығын атап көрсетеді.

Түйін сөздер: авиация, ұшқыштар, ұшу құрамы, кәсіби дайындық, имуляторлар, тренажерлер, виртуалды шындық.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (31) 2023

Айдарлар

Журналдар