АВИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ТИІМДІЛІГІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІН АНЫҚТАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Авторлар: Ниязбеков А.Е.,Карипбаев С.Ж.
ӘОЖ 629.7.064

Аңдатпа. Мақала авиация саласындағы ұшу қауіпсіздігін бағдарламалық қамтамасыз ету проблемасына шолу материалы болып табылады. Әуе кемелерінде ұшу қауіпсіздігін жақсарту үшін жаңа әзірлемелер сипатталған. Бұл мәселені шешудің мүмкін жолдары. Қауіпсіздікті басқарудың сәтті жүйесі аясында ұйымдағы қауіпсіздік көрсеткіштерін дамытудағы қиындықтарға ерекше назар аударылады.

Түйін сөздер: БҚ (бағдарламалық қамтамасыз ету), БП (ұшу қауіпсіздігі) АБ (авиациялық қауіпсіздік), ҰҚБЖ (ұшу қауіпсіздігін басқару жүйесі).

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар