ӘУЕ КЕМЕЛЕРІН ТЕХНИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ПРОЦЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ КЕШЕНДІ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Авторлар: Қаныбекова Ә.
ӘОЖ 629.7.081

Аңдатпа. Мақала ғылым мен техниканың маңызды мәселелерін шешуге арналған, Азаматтық авиацияның (АА) әуе кемелерін (ӘК) пайдалану тиімділігін оларды қолдануды қарқындату негізінде шығыстардың өсуімен салыстырғанда түпкілікті қорытындылардың озыңқы өсуі кезінде қамтамасыз ету өндіріс резервтерін анықтау және оңтайлы қолдану бойынша авиакәсіпорындар мамандарының тұрақты күш-жігерін талап етеді. Бұл міндетті шешуде ӘК-ні техникалық пайдаланумен айналысатын бөлімшелерге маңызды орын беріледі. Олардың жұмысының түпкілікті қорытындылары жарамды ӘК-де авиакәсіпорындардың қажеттілігін уақтылы және абсолютті қамтамасыз ету, ӘК-ге техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге (Тқкж) ең аз уақыт, қаражат және еңбек шығындары кезінде ұшу қауіпсіздігі мен тұрақтылығын арттыру болып саналады. Бұл шығындарды азайту ғылым мен өндірістің маңызды міндеті болып табылады, өйткені олар пайдалану шығындарының маңызды бөлігін құрайды.

Түйін сөздер: әуе кемелерін техникалық пайдалану процесінің тиімділігі, әуе кемелері паркінің жарамдылығы, кешенді технология, маршруттық технология, әуе кемелерін техникалық пайдалану процесінің тиімділігін арттырудың маршруттық картасы.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар