ӘУЕ КЕМЕЛЕРІНІҢ МҰЗДАНУЫН БАҚЫЛАУДЫҢ КЕҢ ТАРАЛҒАН ӘДІСТЕРІН ТАЛДАУ

Авторлар: Тастанкул А.,Карипбаев С.Ж.
ӘОЖ 629.7.067

Аңдатпа. Мақала заманауи әуе кемелеріндегі мұзадануға қарсы кең таралған электрлік және ауа-жылу әдістерге шолу болып табылады. Осындай жүйелердің жалпы орындалу сызбалары олардың тиімді және теріс жақтары көрсетілген.

Түйін сөздер: мұздану, электрлік жылыту, ауа-жылу жылыту.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар