ДЕРЕКТЕРДІ БЕРУДЕГІ ТЕЛЕВИЗИЯЛЫҚ ӨҢДЕУ ЖҮЙЕСІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ӨЛШЕМДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Авторлар: Нурбаева Ж.Ж.
ӘОЖ 681.327.8

Аңдатпа. Телеөңдеу жүйелерінің дамуы іс жүзінде компьютерлік жүйелердің дамуындағы эволюциялық қадам болып табылады. Қазіргі телепроцессорлық жабдық пен бағдарламалау әдістері компьютерлік индустриядағы жаңалық емес, соңғы үш онжылдықта түбегейлі өзгерген экономика сұранысының логикалық жалғасы екенін түсіну маңызды. Телеөңдеу жүйелерінің көпшілігі соңғы жылдары жасалынғанымен, бұл жүйелердің әлеуетті артықшылықтарын алғашқы компьютер қолданушылары мойындады. Деректер сигналдарын беру және қабылдау үшін қажетті байланыс желілері әр түрлі кластарда және жылдамдықта ұсынылады. Сызықтық интерфейстер дегеніміз – бұл байланыс желісіне және терминалға қосылған электронды схеманың жеке блоктары. Интерфейс блоктарын әдеттегі тасымалдаушыдан немесе ЭВМ компаниясынан сатып алуға болады. Егер интерфейс ЭВМ-ден алынған болса, сілтемелер әдетте жеке меншікке немесе жалпы тасымалдаушыдан жалға алынады. Ауыстырылған (терілетін) желілер әдетте жалпы желілік интерфейстерді қолданады.

Түйін сөздер: Телеөңдеу, компьютер, байланыс желісі, симплекс желісі, коммутацияланған желілер, мәліметтерді дуплексті жіберу, бит, жылдамдық.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар