ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА АВИАЦИЯЛЫҚ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Авторлар: Шайманов А.С.
ӘОЖ 378.147:372.881.111.1

Аңдатпа. Бұл жұмыста жоғары оқу орындарында авиациялық ағылшын тілін оқытудың қиындықтары талданады және оқу жоспары мен курстық бағдарламаны жасау барысында кездесетін мәселелерді шешетін ұсыныстар сөз етіледі.

Түйінді сөздер: авиация, ағылшын тілі, қиындықтар, авиациялық терминологиясы.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар