КӘСІБИ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫ КҮШЕЙТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ АВИАЦИЯДАҒЫ РАДИОТЕЛЕФОН БАЙЛАНЫСЫНЫҢ АҒЫЛШЫН СТАНДАРТТЫ ФРАЗЕОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША СӨЙЛЕУ ТРЕНАЖЕРЛЕРІ

Авторлар: Маркова Е.Г.
ӘОЖ 811.111:351.814.37

Аңдатпа. Ұшқыштар мен радиобайланыс диспетчерлерінің студенттерін ағылшын тілінде оқыту процесі ИКАО бекіткен ережелерді ескере отырып жүзеге асырылады. Бұл ереже болашақ бақылаушылар мен ұшқыштар үшін әртүрлі оқу құралдарын жасауда әрқашан ескеріледі. Оқу процесінде студенттер теориялық білімнің орасан зор көлемін алады. Бұл процесті оңтайландыру үшін барлық тілдік материалды лингвистикалық дамытуға бағытталған симуляторды енгізу мәселесі өзекті болып отыр. Мақалада радиотрафик фразеологизмдерін күшейтуге арналған лингвистикалық симуляторлардың екі түрі қарастырылады.


Түйін сөздер: кәсіби бағдарланған оқыту, әуе қозғалысының диспетчері, авиация, кәсіби байланыс, кәсіби бағдарланған ағылшын тілі, сөйлеу симуляторы, жаттығуларды күшейту, жаттығулар.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (24) 2022

Айдарлар

Журналдар