БОРТТЫҚ ТІРКЕУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ ОБЪЕКТИВТІ БАҚЫЛАУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

Авторлар: Канафина Б.А., Литвинов Ю.Г.
ӘОЖ 629.73.07

Аңдатпа. Авиациялық оқиғалар мен себептерді объективті талдау, оқиғалардың алдын алу, борттық жабдық жүйелерін механикалық және техникалық бақылау және механикалық және техникалық жай-күйді болжау, нақты ұшу тапсырмаларын бағалау және экипаждың мінез-құлқын оқыту, осы міндеттерді шешуде ұшу деректерін тіркеу жүйесі маңызды орын алады.

Түйін сөздер: борттық тіркеу құрылғылары, объективті бақылау құралдары, ақпаратты өңдеу.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (25) 2022

Айдарлар

Журналдар