КӨП ПАРАМЕТРЛІК ЖҮЙЕЛЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ СМАРТ ТҮРЛЕНДІРУДІҢ САНДЫҚ ЖАҢА ПАРАДИГМАСЫ

Авторлар: Керибаева Т.Б., Рысбекова А.А., Сейфула Г.Н., Тойлбай О.
ӘОЖ 004:681.5

Аңдатпа. Жұмыстың мақсаты – төтенше жағдайлардың мониторингі және алдын алу бойынша аумақтық қызмет жүйесін басқару процесінің сапасын арттыру. Менеджмент жүйесін ақпараттық-аналитикалық қамтамасыз етуді жетілдіру арқылы мақсатқа жету ұсынылып отыр.
Ұсынылған зерттеуде екі ғылыми-практикалық міндет шешілді: басқару агенттерінің статистикалық белгісіздігі жағдайында күрделі көп критериалды ұйымдық-техникалық жүйені басқару сапасын сандық бағалаудың формальды әдісін жасау; бақылау агенттерінің статистикалық белгісіздігі жағдайында шешім қабылдау тәуекелдерін сандық бағалау процесін ресімдеу.
Бақылау және шешім қабылдау тәуекелдерін бағалау және болжау міндеттерін шешу үшін статистикалық белгісіздік жағдайында ықтималдық және имитациялық модельдер әзірленді.
Теориялық болжамдарды тексеру осы мақсат үшін әзірленген бағдарламалық қосымшаны пайдалана отырып, компьютерлік модельдеу арқылы жүзеге асырылады.
Төтенше жағдайлардың мониторингі мен алдын алудың аумақтық жүйесін басқару сапасын кешенді сандық бағалаудың әзірленген көп жақты әдістемесі осындай мәселелерді шешу класында жаңа болып табылады.

Түйін сөздер: басқару; төтенше жағдайлар; процесс; модель; тәуекел; бөлу заңы; ақпарат; белгісіздік, мониторинг.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (27) 2022

Айдарлар

Журналдар