ӘУЕ КӨЛІГІ ЖҮЙЕСІНДЕГІ АДАМ ФАКТОРЫНЫҢ РӨЛІ

Авторлар: Ниязбеков А.Е.,Карипбаев С.Ж.
ӘОЖ 629.7.064

Аңдатпа. Осы мақаланың мақсаты – авиациялық көлік жүйелеріндегі адам факторын сипаттауға көзқарасты табу. Әдістер/ Статистикалық талдау: Әдістерге сүйене отырып, адам факторларын жіктеудің ерекше тәсілі жасалды. Пилоттар мен әуе қозғалысын басқарушылардың қателіктерінің толық тізімі декарттық өнім ретінде және дискретті математиканың басқа әдістері ретінде ұсынылуы мүмкін.

Түйін сөздер: БҚ (бағдарламалық қамтамасыз ету), БҚ(ұшу қауіпсіздігі) АБ(авиациялық қауіпсіздік) ЖҚ (адами фактор)).

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар