ЛОГИСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕНІ ДАМЫТУДАҒЫ ПРОГРЕССИВТІ ӘДІСТЕРДІҢ РӨЛІ

Авторлар: Алиев С.И., Ализада А.И.
ӘОЖ 658.7.01

Аңдатпа. MRP жүйесінің артықшылықтары оның (MRP) логистикалық нарықтарда қолданылуы тиімді және тиімді болуы үшін қолайлы жағдайлар жасайды. Осылайша, аталған орталықтардың жұмыс режимі жыл мезгіліне, олар жұмыс істейтін елдердегі саяси және экономикалық жағдайға, аймақтың дамуына және т.б. факторлардың MRP жүйесінің жоғарыда аталған артықшылықтарына тікелей тәуелді болуы осы технологияларды қолданудың қаншалықты ыңғайлы және экономикалық тұрғыдан тиімді екендігін айқын көрсетеді. Жоғарыда айтылғандардан логистикалық орталықтарда MRP қолдану аймақтағы көлік тасымалын дамытуға негіз болады деген қорытындыға келуге болады.

Түйін сөздер: MRP, логистика, SCM, жүк, тұжырымдама.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (27) 2022

Айдарлар

Журналдар