ЖҮКТЕРДІ АВИАТАСЫМАЛДАУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Авторлар: Дрозд Т.В.
ӘОЖ 656.073

Аңдатпа. Мақалада Қазақстанда жүктерді әуе тасымалын дамыту перспективалары,
халықаралық жүк хабын құрудың алғышарттары, сондай-ақ қазіргі заманғы халықаралық
авиатасымалдау жүйесіне интеграциялау контекстіндегі жүктерді авиатасымалдау мәселелері
қарастырылады.

Түйін сөздер: әуе тасымалы, үрдістер, логистиканың дамуы, тасымалдау нарығы,
логистикалық хаб.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (29) 2023

Айдарлар

Журналдар