ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ: НЕГІЗГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАР МЕН БАҒЫТТАР. КӨП ҰЛТТЫ ОРТАДА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

Авторлар: Елубай А.М.,Суранчиева Н.Р.
ӘОЖ 811.512.1222

Аңдатпа. Бұл тақырып қазіргі лингвометодикадағы негізгі тенденцияларды ашады, қазақ тілін оқыту нысанын, тақырыбын, мақсаттары мен міндеттерін ғылым ретінде, көп этникалық ортада қазақ тілін оқытудың ерекшелігін қарастырады.

Түйін сөздер: лингвометодика, лингводидактика, полиэтникалық орта.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (23) 2021

Айдарлар

Журналдар