АҚПАРАТТЫ ТАЛДАУДЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ДИКТОРДЫҢ ЭМОЦИЯЛАРЫН АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТАНУҒА КӨЗҚАРАС

Аңдатпа. Жұмыста диктордың сөйлеуіне сәйкес эмоцияларды автоматты түрде жіктеу мәселесін шешу үшін қажетті әдіснамалық негіздер берілген. Машиналық оқыту әдістеріне негізделген эмоцияларды жіктеу алгоритмін синтездеудің жалпы принципі ұсынылған. Цифрлық сигналдарды өңдеу құралдарын қолдана отырып, сөйлеуден маңызды ақпараттық белгілерді ажыратуға мүмкіндік беретін сөйлеу процесінің моделі ұсынылған. Ықтималдылық тәсіліне негізделген классификатордың математикалық моделін құрудың жалпы процесі сипатталған. Түйін […]

БУ ҚАЗАНДЫҚТАРЫНДА СҰЙЫҚТЫҚ ДЕҢГЕЙІН ӨЛШЕУДІҢ ПОТЕНЦИОМЕТРИЯЛЫҚ ДАТЧИКТЕРІН ҚОЛДАНУ

Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты қазіргі уақытта бу қазандықтарында қолданылатын сұйықтық деңгейінің өлшегіштері нарығының жай-күйін талдау, олардың күшті және әлсіз жақтарын анықтау, сондай-ақ бу қазандықтарында қолдануға жарамды сұйықтық деңгейінің өлшегіштерінің жаңа түрлерін іздеу және ұсыну болып табылады.Бұл мақалада гидростатикалық, сыйымдылықты, магнитострикциялы, байпас сияқты әртүрлі өлшегіштер арасындағы айырмашылықтар қарастырылған. Бу қазандықтарында қолданған кезде сұйықтық деңгейін өлшеу үшін олардың […]