АҚПАРАТТЫ ТАЛДАУДЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ДИКТОРДЫҢ ЭМОЦИЯЛАРЫН АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТАНУҒА КӨЗҚАРАС

Авторлар: Савостин А.А.,Савостина Г.В.
ӘОЖ 004.93

Аңдатпа. Жұмыста диктордың сөйлеуіне сәйкес эмоцияларды автоматты түрде жіктеу мәселесін шешу үшін қажетті әдіснамалық негіздер берілген. Машиналық оқыту әдістеріне негізделген эмоцияларды жіктеу алгоритмін синтездеудің жалпы принципі ұсынылған. Цифрлық сигналдарды өңдеу құралдарын қолдана отырып, сөйлеуден маңызды ақпараттық белгілерді ажыратуға мүмкіндік беретін сөйлеу процесінің моделі ұсынылған. Ықтималдылық тәсіліне негізделген классификатордың математикалық моделін құрудың жалпы процесі сипатталған.

Түйін сөздер: эмоцияны тану, сөйлеу, автоматты жіктеу, машиналық оқыту.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (26) 2022

Айдарлар

Журналдар