АВИАЦИЯЛЫҚ ШУ. АВИАЦИЯДАҒЫ ШУДЫҢ ЛАСТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУДІ ІЗДЕУ

Авторлар: Вентлянд К.Д.
УДК 574:629.7

Аңдатпа: Бұл мақалада шудың ластану мәселесі қарастырылады. Шудың ластануы-бұл антропогендік әсер нәтижесінде дыбыстардың табиғи көлемі мен тоналдылығының өзгеруі. Авиациялық техниканың шуы шудың ластану фигураларының бірі болып табылады. Әуе кемесіндегі шудың негізгі көздерін талдағаннан кейін көздегі шуды басқару жүйесі анықталды. Қоршаған ортаға авиациялық шудың әсерін азайту бойынша шешімдер ұсынылды.

Түйін сөздер: авиациялық шу, шу әсері, шу көзі, көз механизмі.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (26) 2022

Айдарлар

Журналдар