ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТЫНЫҢ СЕНІМДІ ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ ҮШІН МИКРО ҰШҚЫШСЫЗ АНТЕННАЛЫҚ ТОРЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Авторлар: Семенюк В.В., Риттер Е.С.,Зыкова Н.В.,Риттер Д.В., Смирнов А.П.
ӘОЖ 621.396.67:629.73

Аңдатпа. Бұл мақалада жеңіл жүктерді тасымалдау саласында ұшқышсыз ұшатын аппараттарды қолданудың келешегі талқыланады. Автор ұшқышсыз ұшатын аппараттардың жолдарды кесіп өту кезінде қабырғалар, ағаштар және басқа дрондар түріндегі кедергілермен соқтығысудан қорғалмаған проблемасын атап өтті. Осыған байланысты мақалада микрожолақты фазалық антенналық массивтердің электродинамикалық сипаттамаларын зерттеу сипатталған, олардың ультрадыбыстық сенсорларға негізделген кедергілерді болдырмау жүйелерінен артықшылығы атап өтілген. Параметрлердің тиімді мәндерін жоғалтпай ұшқышсыз ұшу аппаратының корпусында ыңғайлы және шағын өлшемді орнату үшін антенналардың өлшемін азайтуға мүмкіндік беретін субстрат құрылымы қарастырылады.

Түйін сөздер: отын деңгейін өлшегіш, потенциометриялық әдіс, отын багы.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (26) 2022

Айдарлар

Журналдар