ЖЫЛЫ ШАТЫРЛАРҒА АРНАЛҒАН ҮШ ҚАБАТТЫ КЕШЕНДІ ПЛИТА ЖАБЫНЫ

Авторлар: Аринов Е.Б., Жолдыбаев Ш.С.
ӘОЖ 692.4:691.328:728.1.011.25

Аңдатпа. Орта қабаты пенополистиродан ішінде қабырғасы жоқ, басқа конструкциялардан айырмашылығы, аяз «көпірі» болып табылатын, үш қабатты темірбетон жаппа тақталары эксперименттік зерттегенде өз табиғи өлшемдерінде жүргізілді. Пенополистиролдан жасалған пластиналардың 50 және 100 мм сериялық қалыңдығын ескере отырып, тақталардың жалпы қалыңдығын 200 және 220 мм сайкестыре отырып, жабынды табақтардың екі нұсқасы қарастырылады. Тақтаның элементтерінде жарықшақтардың тұрақтылығын, иілу, жарықтың ашылуы және дамыу, эксперименттік деректер келтірілген.
Түйін сөздер: жаппа тақталары, көбік полистирол, жоғарғы және төменгі бетон қабаты, тор, жылу оқшаулағыш қабат, арматуралау, жылу техникалық есеп, каңка, есептік температура, суық көпір, үш қабатты тақта.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (21) 2021

Айдарлар

Журналдар