ШЕТ ТІЛДІК АҚПАРАТТЫҚ ОҚУДЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

Авторлар: Рябченко И.Н.
ӘОЖ 372.881.1

Аңдатпа. Бұл мақаланың мақсаты – өндірістік педагогикалық және ақпараттық технологияларды синтездейтін, сол арқылы кәсіби бағытталған техникалық мәтіндерді ақпараттық оқу арқылы ақпараттық коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырудың алғышарттарын қамтамасыз ететін заманауи қашықтықтан оқыту құралдарын қарастыру. Әр түрлі типтегі мәтіндермен жұмыс істеуге арналған және оқылғанды түсінуге ғана емес, сонымен қатар өз пікірін білдіре отырып, сөйлеуді сапалы жеткізуге ықпал ететін бірқатар тиімді коммуникативті жаттығулар қарастырылады.

Түйін сөздер: қашықтықтан оқыту, қарым-қатынас, ақпараттық оқу, педагогикалық және ақпараттық технологиялар, коммуникативті құзыреттілік, техникалық университет, кәсіби орта, кәсіби бағытталған әдебиеттер;

Нөмір мұрағаты:
№-2 (21) 2021

Айдарлар

Журналдар