ҰҰА ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ ТОПОГРАФИЯЛЫҚ ТҮСІРІЛІМДЕРІН ӨНДІРУДІ ТАЛДАУ

Авторлар: Гроссул П.П.,Ожигин Д.С.,Ожигина С.Б.,Байгали Р.К.,Кубайдуллина У.А.
ӘОЖ 528.71

Аңдатпа. Мақалада ұшқышсыз ұшу аппараттарын қолдана отырып, басқарылатын авиация мен заманауи технологияларды қолдану негізінде сандық аэрофототүсірілімді салыстырмалы талдау нәтижелері келтірілген.


Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, цифрлы аэрофототүсірілім, басқарылатын авиация, картографиялау.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (25) 2022

Айдарлар

Журналдар