ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТТАРЫНЫҢ КИБЕРҚАУІПСІЗДІГІ

Авторлар: Жанзақ Г.С., Кошеков К.Т.
ӘОЖ 528.71:004.512.4

Аннотация. Бүгінгі күні кибершабуылдардың қаупі қазіргі авиация қызметіндегі негізгі проблемалардың бірі болып табылады. Бұл мақалада ұшқышсыз ұшу аппараттарын бұзудың кең таралған әдістері, сондай-ақ ҰҰА-тарын кибер-қорғау жөніндегі нормативтік құқықтық актілер қарастырылатын болады.

Түйін сөздер: ҰҰА, киберқауіптер, GPS-spoofing, зиянды БҚ, траффикті ұстап алу.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (25) 2022

Айдарлар

Журналдар