ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ӘДІСТЕР НЕГІЗІНДЕ ӘУЕЖАЙДЫҢ АЭРОНАВИГАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫН ТАЛДАУ

Авторлар: Анарматов Х.Р.
ӘОЖ 629.7.08

Аңдатпа. Бұл мақалада қазіргі заманғы әдістер негізінде әуежайдың аэронавигациялық жүйесінің техникалық құралдарын талдау қарастырылады. Осы сәттен бастап 2025 жылға дейін және одан әрі әуе кемелерінің әқұ мүмкіндіктерінің негізгі күтілетін функционалдық өзгерістері 4D-траекторияларды және оңтайландырылған қисық сызықты және ығысқан траекториялары бар қонуға бет алудың арнайы типтерін қолдауды қамтиды. Мұндай мәселелерді шешудің перспективті құралы бүгінгі таңда радиолокациялық және оптикалық-электронды көрінетін және инфрақызыл диапазондардың сигналдарын қолданатын көп спектрлі бақылау жүйелерін қолдану болып табылады.

Түйін сөздер: аэронавигация, траектория, радиолокация, диспетчерлік пункт, бақылау жүйесі.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар