ЭЛЕКТРОСТАТИКАЛЫҚ ГИРОСКОП РОТОРЫНЫҢ АСФЕРИЗАЦИЯСЫ

Авторлар: Подалков В.В.,Карипбаев C.Ж.
ӘОЖ 531.383

Аңдатпа. Электростатикалық гироскоптың (ESG) роторының оның бетін алдын-ала біркелкі қысыммен өңдеу кезінде оның асферизациалану процесінің толық теориялық негіздемесі жасалған. Ротор беті түріндегі төртінші гармониканы ескере отырып, ESG роторын асферизациялау мәселесі серпімділіктің кеңістіктік теориясының әдістерін қолдана отырып шешілді. Бұл жағдайда ротордың ішкі бетінің теңдеулері осылай келтірілген, ол оны асферирлегенде тек екінші емес, төртінші гармоникадан да арылуға мүмкіндік туды. Қысымды есептеу формулалары келтірілген және мұндай технологиялық әдіс қажетті нәтиже бермейтін жағдайлар көрсетілген.

Түйін сөздер: Электростатикалық гироскоп, ротор, бұрыштық жылдамдық, ротордың асфералану процесі, бұрыштық импульс, күш функциясы, электродтардағы «сілтеме» кернеуі, электродтардың беттері бойынша интеграция.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (21) 2021

Айдарлар

Журналдар