ТЕМПЕРАТУРАНЫ ӨЛШЕУДІҢ БАЙЛАНЫССЫЗ ӘДІСІ

Авторлар: Кенбай А.А., Болегенова С.А., Исатаев М.С., Туякбаев А.А., Нурулин Р.И.
ӘОЖ 621.382.681

Аңдатпа: Жұмыста адам көзінің спектрлік сезімталдығы бар гидрогенделген аморфты кремнийдің пленкалары негізінде жасалған түс сенсорларының дизайн ерекшеліктері, температураға байланысты өзгеретін қыздырылған дененің сәулелену толқын ұзындығына байланысты олардың сипаттамалары және түс сенсорының шығыс кернеуінің қарастырылып отырған дененің түсіне тәуелділігі көрсетілген.

Түйін сөздер: түс сенсоры, қыздырылған дененің радиациялық толқын ұзындығы, түс сенсорының шығыс кернеуінің қарастырылып отырған дененің түсіне тәуелділігі.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (22) 2021

Айдарлар

Журналдар