ЖЕРГІЛІКТІ ПОЗИЦИЯЛАУ АЛГОРИТМДЕРІМЕН 3D МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ БАСЫП ШЫҒАРУ

Авторлар: Семенюк В.В.,Риттер Д.В.,Петров П.А.,Риттер Е.С.,Сагимов А.Е.
ӘОЖ 629.735.3

Аңдатпа. Бұл мақалада ұшқышсыз ұшу аппаратын құрудың біртіндеп процесі қарастырылады, оның ішінде компоненттерді таңдау, математикалық модельдеу, 3D модельді дизайн, жоғары дәлдіктегі 3D басып шығару, тестілеу, автопилоттық бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, жергілікті навигацияда бағдарлама кодын тексеру. жүйе. Қорытынды бөлімде авторлар ұшқышсыз ұшу аппараттарының навигациялық қондырғысын жетілдіру бойынша нұсқаулар береді, сонымен қатар осы құрылғыны қолдану аймақтарын тізімдейді.

Түйін сөздер: ҰШҚ (ұшқышсыз ұшу аппараты), жергілікті навигация, 3D модель, 3D басып шығару, автопилот, тестілеу.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (21) 2021

Айдарлар

Журналдар