ЭНЕРГИЯ ТҰТЫНУДЫ ЕСЕПТЕУ БЛОГЫ

Авторлар: Азелханов А.К., Азелханова Ж.А.
ӘОЖ 613.314.

Аңдатпа. MatLab-Simulink модельдеу бағдарламасында статордың кедергісіндегі кернеудің төмендеуін өтеумен скалярлық басқару кезінде 4А180Ѕ2У3 қуаты 22 кВт асинхронды қозғалтқышты іске қосу үрдісінінің үлгісінің мысалдары және асинхронды қозғалтқышты тікелей іске қосу қарастырылған.

Түйін сөздер: асинхронды қозғалтқыш, статор, қуат, энергия, ішкі жүйелер, вектор, ротор, өтпелі үрдістері, үлгі.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар