БҰҚAРAЛЫҚ МӘДЕНИЕТ ӨРІСІНДЕГІ ҚAЗAҚСТAНДЫҚ ӨРКЕНИЕТ

Авторлар: Мұхабаев Н.Ж
ӘОЖ 101.1:316

Аңдатпа. Мақаланың мақсаты жаһандану үдерісінің қазақ мәдениетіне әсері және оның қоғамдық санадағы көрінісіне талдау жасау. Қазіргі нарықтық қоғамдағы жүріп жатқан ақпарат кеңістігі мен әлеуметтік желілер мәдени құндылықтар мен ұстанымдардың өзгеруіне барынша ықпал етуде. Зерттеудің жаңалығы Қазақстандағы белең алған бұқаралық мәдениеттің рухани құндылықтарға әсері мен қайшылықтарын айшықтау.

Түйін сөздер: Жаһандандану, ұлттық мәдениет, бұқаралық мәдениет, рухани құндылық, өркениет.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар