КӘСІБИ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОНЛАЙН ОҚЫТУДА ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ

Авторлар: Еркебаева А.Н.
ӘОЖ 372.881.111.1

Аңдатпа. Кәсіби шет тілін онлайн оқытудағы интерактивті тәсілдерді қолдануды қарастыру мақсаты – білім беру үдерісінің барлық мүшелерінің өзара коммуникациясы. Өйткені қашықтықтан оқыту жағдайында өзара ақпарат алмасу арқылы студенттердің қызығушылықтарын ояту және бір деңгейде ұстау өте маңызды.
Интерактивті оқытудың ерекшелігі – оқу барысында студенттер рөлінің басымдылығын көздеу, ал оқытушы қызметі – сабақ мақсатына жету үшін олардың іс-қимылдарына бағыт-бағдар беру.

Түйін сөздер: интерактивті оқыту, өзара коммуникация, ассоциограмма, белгілі бір жағдайды қарастырып оқыту, ой қозғаудың алты шляпасы.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар