АВИАЦИЯЛЫҚ ОРЫС ТІЛІНДЕГІ МЕТАФОРАЛАР

Авторлар: Тенбаева А.М.
ӘОЖ 81`37:003;81`22

Аңдатпа. Мақалада авиациялық метафораның кейбір семантикалық түрлері қарастырылған. Метафораның бұл түрі ғылыми метафораның жалпы классификациясына енеді. Мақала авторы метафораның ғылыми жұмыстың қажетті элементі екенін дұрыс көрсеткен. Авиация саласындағы сөздердің метафоралық мағынасы құбылыстар мен заттарды түсінудің маңызды тәсілдерінің бірі болып табылады. Адам өмірімен және жануарлар әлемімен параллельге негізделген авиациялық метафоралар, Тенбаева А.М. кәсіби шеберліктің мысалдарымен толықтырылды.
«Аспан – әуе мұхиты» параллельіне негізделген авиациялық терминдердің түрі қарастырылады. Осы түрге Тенбаева А.М. теңіз флоты терминологиясынан алынған сөздерге қатысты. Бейнелі мағынаның активтену дәрежесіне қарай олар үш кіші түрге бөлінеді. Сөздердің үшінші кіші түрі ерекше назар аударады, олардың семантикасында бейнелі мағынасы айқын көрінеді. Олар «киль», «шасси гондола», «крейсерлік ұшу режимі» сияқты авиациялық терминдерді қамтыды.

Түйін сөздер: метафораның мағыналық түрлері, ғылыми метафора, авиациялық метафора, бейнелі мағынасы, терминдері, кәсібилігі

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар