ҰШУ АППАРАТТАРЫНЫҢ ӨҢДЕУ ҚИЫН БӨЛШЕКТЕРІН ӨҢДЕУГЕ АРНАЛҒАН CNC СТАНОКТАРЫН ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ

Авторлар: Сайдахмедов Р.Х., Хакимов Х.И.
ӘОЖ 658.562

Аңдатпа. Мақалада өңдеу қиын материалдардан жасалған СБҚ станоктарында ұшу
аппараттарының бөлшектерін механикалық өңдеу қарастырылған. СБҚ машиналары үшін
басқару бағдарламаларын дайындау әдістері қарастырылған. SolidWorks бағдарламалық өнімі
арқылы ұшақ бөлшектерін басқару бағдарламасы әзірленді. Өңдеу процесінің тиімділігі
жабдықты дұрыс таңдауға, кесудің технологиялық режимдеріне, кесу құралын таңдауға
байланысты.

үйін сөздер: өңдеу қиын материалдар, СБҚ машиналары, басқару бағдарламасы, ұшу
аппараттарының бөлшектері.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (28) 2023

Айдарлар

Журналдар