АЗАМАТТЫҚ АВИАЦИЯ САЛАСЫНДА BIG DATA ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

Авторлар: Буркутпаева А.Р.,Бақасов Б.Т.
ӘОЖ 351.814.331.3.5

Аңдатпа. Мақалада азаматтық авиация саласындағы бірқатар міндеттерді орындау үшін қолданылатын Big Data қарастырылады. Бірқатар шет елдерде авиацияда үлкен деректерді пайдаланудың негізгі бағыттарындағы технологияны қарастырыңыз. Ең алдымен, бұл жөндеу және техникалық қызмет көрсету, отын үнемдеуді қамтамасыз ету, сандық егіздерді құру, операциялық қызметті оңтайландыру (рейстердің кешігуін болжауды қоса алғанда), жолаушыларға жеке ұсыныстарды қалыптастыру және т.б. басқарма сақтау, есептеу технологияларын, сондай-ақ сервистік қызметтерді қамтиды.

Түйін сөздер: үлкен деректер технологиясы, авиация, Big Data, авиакомпаниялар , қызметтердің сапасы, ақпараттық технологиялар.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар