DDOS ШАБУЫЛДАРЫНАН ҚОРҒАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕРІН ЗЕРТТЕУ

Авторлар: Нурекен Е.Н., Радченко Д.А.
ӘОЖ 004.492.4

Аңдатпа. Бұл мақалада «Қызметтен бас тарту» (DDoS) шабуылдарынан қорғанудың қазіргі тәсілдерін зерттеу көрсетілген. DDoS шабуылы – бұл Интернет қызметтері мен ресурстарының қол жетімділігін шектейтін шабуылдың танымал түрі. DDos-шабуыл желідегі кез-келген жерден болуы мүмкін және әдетте көптеген пакеттерді жіберу арқылы құрбанның серверін басып алады. 2020 жылдың басынан бастап шабуылдың осы түрінен қорғанудың көптеген тәсілдері бар. Бұл мақалада DDOS шабуылдарынан қорғаудың соңғы жаңалықтары қарастырылады. Сондай-ақ, осы мақала авторлары жинақтаған практикалық тәжірибе сипатталған.

Түйін сөздер: Қызметтен бас тарту, DDoS – шабуыл, компьютерлік желілер, ақпараттық қауіпсіздік, Интернет қызметтері, ДҚБЖ серверлері, бизнестің үздіксіздігі, кіруді анықтау жүйесі.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар